Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej

 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWO – GIMNAZJALNYCH

W KRÓLOWEJ GÓRNEJ

Tekst jednolity z dnia 24 stycznia 2011r.

Uchwała 3/6/2010/2011

 

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Królowej Górnej

 1. W dalszej części statutu zamiast nazwy z punktu 1 używa się skrótu „Zespół”
 2. W skład zespołu wchodzą następujące placówki oświatowe:

         -     Punkt Przedszkolny,

-          Szkoła Podstawowa,

-          Gimnazjum

 1. 4.        Zasady funkcjonowania punktu przedszkolnego określa regulamin Załącznik  

  do uchwały  XXIX/222/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 

  czerwca   2009 roku.

 1. Nazwa szkoły podstawowej:

Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej

 1. Nazwa Gimnazjum:

Zespół szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Gimnazjum Publiczne w Królowej Górnej

 1. Siedzibą zespołu jest budynek położony w miejscowości Królowa Górna.
 2. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Kamionka Wielka, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Krakowie.
 3. Zespół kształci:

w Szkole Podstawowej w systemie 6 - letnim,

w Gimnazjum w systemie 3 – letnim

 1. Granice obwodu w przypadku uczniów:

1)      Szkoły Podstawowej stanowią wsie: Królowa Górna bez Przysiółka – Wielkie Pole; część sołectwa – Mszalnica i Cieniawa: Przysiółek – Czarna Kamionka

2)      Gimnazjum stanowią sołectwa: Królowa Górna, Królowa Polska bez numerów: 17, 62, 22, 41, 35, 56, 69, 68, 42, 81, 95, 79, 106, 101; Bogusza; część sołectwa – Mszalnica; Przysiółek – Zagóra

§ 2

Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu realizacje zadań określonych w ustawie o systemie oświaty z dnie 7 września 1991r. Oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

w zakresie kształcenia i wychowania:

1)      umożliwienie zdobycia umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2)      przekazywanie uczniom uniwersalnych wartości religijnych, etycznych i dziedzictwa kulturowego, zasad humanitaryzmu i patriotyzmu, umożliwienie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,

3)      przekazywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie z pożytkiem dla siebie, rodziny, narodu i państwa,

4)      rozbudzenie wrażliwości estetycznej i poznawczej,

5)      umożliwienie rozwijania  zainteresowań uczniów,

6)      kształtowanie umiejętności współdziałania, kierowania, odpowiedzialności i wspólnego podejmowania decyzji w sposób właściwy dla społeczeństwa demokratycznego.

w zakresie opieki:

1)      sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych, na przerwach, z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz harmonogramem dyżurów ustalonych dla nauczycieli przez dyrektora zespołu,

2)      otoczenie szczególną opieką uczniów rozpoczynających naukę w zespole, mających trudności w uczeniu się oraz wybitnie uzdolnionych – zgodnie z rocznym planem pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołu oraz planem pracy wychowawczej klasy,

3)      zapewnienie opieki zdrowotnej, w tym dzieciom niepełnosprawnym,  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)      realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

5)      udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 3.

 

 Zespół ponadto:

 1. Realizuje podstawy programowe przedmiotów objętych ramowym planem nauczania,
 2. Realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przepisy szczegółowe wynikające z „Wewnątrzszkolnego systemu oceniania” stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
 3. Prowadzi działalność wychowawczą w oparciu o „Program wychowawczy” i „Program profilaktyczny”.
 4. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 5. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 6. Przeprowadza diagnozę przedszkolną.

 

 1. II.                ORGANY ZESPOŁU

§ 4

 1. Organami zespołu są:

1)      dyrektor zespołu

2)      wicedyrektor zespołu

3)      rada pedagogiczna

4)      rada rodziców

5)      samorząd uczniowski

 

 1. Zespołem kieruje dyrektor, który odpowiada przed organem prowadzącym za sprawne jego funkcjonowanie, a w szczególności za:

1)      kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą zespołu, reprezentowanie go na zewnątrz

2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizację uchwał rady pedagogicznej i rady szkoły podjętych w ramach ich kompetencji,

5)      dysponowanie i prawidłowe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym zespołu zaopiniowanych przez radę pedagogiczną i radę zespołu, a także za organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi zespołu,

6)      decyzje wynikające z uprawnień kierownika zakładu pracy tj. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników zespołu,

7)      występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady zespołu, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników zespołu

8)      organizację  publicznego punktu lub zespołu przedszkolnego.

 1. Zadaniem dyrektora jest:

1)      dopuszczanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

2)      wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,

3)      określenie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, szczegółowych warunków realizacji projektu gimnazjalnego.

 1. W wykonywaniu swoich obowiązków dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim
 2. W zespole, który liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, tworzy  stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Osoba, której powierzono stanowisko wicedyrektora wykonuje zadania ustalone prze dyrektora zespołu zakresem czynności, a w szczególności:

1)      opracowuje organizację nadzoru pedagogicznego  z uwzględnieniem potrzeb i warunków, ustalając sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

2)      planuje, organizuje i przeprowadza nadzór pedagogiczny pracy zespołu,

3)      sporządza projekt  raportu z nadzoru pedagogicznego,

4)      współdziała ze wszystkimi podmiotami w opracowywaniu programu rozwoju wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy zespołu,

5)      prowadzi dokumentację realizacji obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży /ewidencje dzieci i księgi uczniów/

6)      kontroluje dokumentację przebiegu procesu kształcenia i wychowania,

7)      prowadzi księgę zastępstw oraz rozlicza godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne nauczycieli,

8)      kieruje pracą kuchni i stołówki szkolnej,

9)      nadzoruje pracę punktu przedszkolnego,

10)  wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora

§ 5

 1. W zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Kompetencje rady pedagogicznej:

- opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do

  użytku szkolnego,

- opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin

  obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły

  podstawowej i gimnazjum,

- wyrażenie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego,

- cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego.

 1. Działalność Rady Pedagogicznej określa regulamin, uchwalony przez radę Pedagogiczną. Załącznik nr 3 do statutu.

§ 6

 

 1. W zespole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. W skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.
 1. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
 3. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)      programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

c)      opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji dwóch godzin wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

 1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1) a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określ regulamin.

§ 7

 1. W zespole może działać rada zespołu.
 2. W skład rady zespołu wchodzą w równej liczbie:
  1. nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
  2. rodzice wybrani prze ogół rodziców,
  3. uczniowie wybrani przez ogół uczniów.
  4. Skład rady zespołu może być poszerzony o inne osoby.
  5. Ordynację wyborczą do rady zespołu pierwszej kadencji zatwierdza rada pedagogiczna.
  6. Kadencja rady trwa 3 lata. Dopuszcza się dokonywania corocznej zmiany 1/3 składu rady.
  7. W posiedzeniach rady zespołu może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły i inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub wniosek rady.
  8. Rada zespołu uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

1)      uchwala statut zespołu,

2)      przedstawia wnioski  w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych, szkoły i opiniuje plan finansowy zespołu,

3)       może występować do organu sprawującego nadzór  pedagogiczny nad zespołem z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności  zespołu, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w nim.                                          

Wnioski te maja dla organu charakter wiążący.

 1. Rada zespołu ponadto:

1)      opiniuje plan pracy zespołu, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

2)      z własnej inicjatywy ocenia sytuacje oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę.

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 2. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły określa regulamin rady zespołu.
 3. Rada zespołu uchwala regulamin swojej działalności zgodny z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły oraz wybiera przewodniczącego.
 4. Zebrania rady są protokołowane.
 5. Do czasu powołania rady zespołu niektóre zadania realizuje rada pedagogiczna.

§ 8

 1. W zespole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów zespołu.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty i statutem zespołu. Działalność samorządu określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego statutu. Załącznik Nr 5 do statutu szkoły ( Uchwała Rady Pedagogicznej 1/2002, z dnia 26.09. 2002r.)
 5. Samorząd może przedstawić radzie zespołu, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4)      prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem zespołu,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 9

1. Rodzice i nauczyciele współdziałania i kształcenia dzieci.

    Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

                 1)   znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i                           zespole,

2)          znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,

3)          uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

4)          uzyskania uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela oceny - w formie ustnej, w oparciu o przedmiotowy system oceniania i kryteria ocen z danego przedmiotu,

5)          uzyskiwania w ustalonym przez dyrektora szkoły i nauczycieli czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

6)          wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy zespołu,

7)          formułowania rad i wniosków na temat sytuacji wychowawczej w klasie pod adresem wychowawcy i rady pedagogicznej.

 1. Obowiązkiem rodziców jest:

                  1)     regularne kontaktowanie się z wychowawcą i innymi uczącymi w ustalonych  

                          przez radę pedagogiczną dniach i godzinach,

2)                 rzetelne usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole w terminie najpóźniej7 dni od pierwszego dnia nieobecności w formie ustalonej przez wychowawcę,

3)                 na prośbę wychowawcy sprawowanie opieki pomocniczej w czasie wycieczek,  zabaw szkolnych, itp.

4)                 uczestniczenie w życiu zespołu w formie współpracy z innymi rodzicami w Radzie Rodziców zgodnie z regulaminem tej Rady,

5)                 obecność na zebraniach klasowych rodziców zwołanych przez wychowawcę.

6)                 przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania za szkoły dzieci w wieku przedszkolnym / rodzice składają pisemną deklarację lub na piśmie wskazują osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo/.

 

III. ORGANIZACJA  ZESPOŁU

§ 10

 1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny zespołu opracowany przez dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy zespołu uchwalonego przez radę pedagogiczną oraz planu finansowego. Arkusz organizacyjny zespołu określa liczbę pracowników zespołu, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotowych, zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych.  Jest zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę.
 2. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Podstawową jednostką zespołu jest oddział.
 4. Podstawową forma pracy zespołu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie   

      klasowo- lekcyjnym,

1)      godzina lekcyjna trwa 45 minut,

                                 2)   godzina pracy biblioteki szkolnej trwa 60 minut,

                           3)   godzina pracy świetlicy szkolnej trwa 60 minut,

                           4)   godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i   

      wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora  zespołu  

      z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 1. Rada Pedagogiczna zespołu może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania 

      godziny lekcyjnej, zachowując ogólny czas pracy obliczony na podstawie ramowego  

      planu nauczania, w ten sposób, by nie prowadziło to do zwiększenia zatrudnienia

      nauczycieli ani nie powodowało wydłużenia tygodniowego czasu nauki ucznia.

 1. Decyzje dotyczące podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających

      specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa przygotowuje dyrektor, opiniuje Rada 

      Pedagogiczna, podejmuje organ prowadzący zespół zgodnie z obowiązującymi

      przepisami.

 1. Przedmioty, z których zajęcia odbywają się w grupach oraz zasady podziału na grupy

      określa Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach

      publicznych.

 1. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza

      systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, między – oddziałowych, 

      między – klasowych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.

 1. Zmiana oddziału przez ucznia jest możliwa na podstawie:

                                   1)   wniosku rodziców lub opiekunów ucznia,

                                   2)   wniosku wychowawcy,

                                   3)   decyzji Rady Pedagogicznej,

      11. Każdy wniosek musi być odpowiednio umotywowany.

      12.Uczeń kończący szkołę podstawową otrzymuje świadectwo uprawniające do

           kontynuowania nauki w gimnazjum.

      13.Świadectwo ukończenia gimnazjum uprawnia do kontynuowania nauki w szkołach

           ponadgimnazjalnych.

      14.Plan dydaktyczno – wychowawczy szkoły jest podstawą do planowania pracy innych

           komórek organizacyjnych zespołu.

      15.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale  tworzą zespół, którego zadaniem 

           jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz

           jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

      16. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub

            inne zespoły problemowo – zadaniowe. Praca zespołu kieruje przewodniczący  

            powołany przez Dyrektora Zespołu, na wniosek danego zespołu.

      17. Wszelkie zmiany toku nauczania i wychowania wykraczające poza system lekcyjny mogą być planowane pod warunkiem zgody dyrektora zespołu, przy spełnieniu warunków:

                 1) wyjście z budynku na imprezy, film, wystawy itp. na terenie miasta – wsi pod opieką nauczyciela, wyjazd na wycieczkę po wypełnieniu „karty wycieczki” i zapewnieniu opieki zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,

                 2) organizacja zabaw szkolnych, kuligów, ognisk, itp. Imprez na terenie szkoły i poza szkołą – tylko pod opieką wychowawcy i rodziców z zachowaniem przepisów bhp.

18. Zespół organizuje oddziały przedszkolne dla dzieci od 5 do 6 lat i publiczny punkt 

      przedszkolny z dziećmi od 3 do 5 lat i prowadzi pracę wychowawczą i  dydaktyczną z  

      w/w dziećmi.

      19. Decyzje o prowadzeniu oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego

            podejmuje organ prowadzący szkołę.

20. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki 

      związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlice szkolną.

21. Świetlica i stołówka szkolna pracują w oparciu o własne plany pracy.

22. Nauczyciel punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego realizuje zadania

      zgodnie z ramowym tygodniowym rozkładem dnia.

§ 11

 1. Zwolnienia uczniów z zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego dokonuje dyrektor zespołu na podstawie opinii wydanej przez lekarza.
 2. Na podstawie poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor może obniżyć wymagania z przedmiotów ogólnokształcących w stosunku do ucznia u którego stwierdzono defekty rozwojowe.
 3. Uczeń kończący klasę, szkołę lub przenoszący się do innej szkoły otrzymuje świadectwo szkolne po dopełnieniu wszystkich zobowiązań wobec szkoły.
 4. Wszystkie prawa związane z egzaminem klasyfikacyjnym poprawkowym i sprawdzającym reguluje „Wewnątrzszkolny system oceniania”.
 5. Uczeń, którego stan zdrowia nie pozwala na uczęszczania do szkoły przez okres dłuższy niż jeden miesiąc może uzyskać zezwolenie na indywidualne nauczanie w domu wg. odrębnych przepisów.
 6. Z obowiązkowego drugiego języka zwolniony jest uczeń z autyzmem oraz         niepełnosprawnościami sprzężonymi.

III. REKRUTACJA                                                    

§ 12

 1. Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum  wchodzących w skład zespołu odbywa się :

1)      z urzędu – uczniowie zamieszkali w obwodach szkół,

2)      w przypadku wolnych miejsc i możliwości szkoły spoza obwodów szkół na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), według kolejności zgłoszeń.

 

 1. Gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów:

1)      średnia ocen z przedmiotów: matematyka, język polski, przyroda, język obcy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie może być mniejsza niż 4,0,

2)      liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu nie może być mniejsza niż 2/3 maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.

 1. W razie uzasadnionej konieczności rada pedagogiczna ustala warunki i tryb przyjmowania ucznia do oddziałów międzynarodowych.

IV. PRZEPŁYW  INFORMACJI   

§ 13

 1. Miejscem porozumienia się poszczególnych organów zespołu są posiedzenia rady pedagogicznej, na które są zaproszeni członkowie Rady Rodziców i przedstawiciele samorządu uczniowskiego.
 2. W celu porozumienia się z ogółem rodziców dyrektor lub przedstawiciel Rady Rodziców organizuje zebrania rad klasowych rodziców.
 3. Przekazywanie rodzicom uczniów informacji o zespole oraz szczegółowych informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów odbywa się poprzez:

1)      zbiorowe spotkania rodziców z wychowawcami organizowane przez wychowawcę,

2)      indywidualne spotkania z wychowawcami i uczącymi poszczególnych przedmiotów wg. tygodniowego harmonogramu opracowanego co roku przez dyrektora,

3)      ogólne zebrania rodziców organizowane przez dyrektora lub Radę Rodziców.

 1. W celu wypracowania wspólnych metod wychowawczych i wymiany doświadczeń organizuje się na początku roku szkolnego zespół wychowawców klasowych, którego przewodniczący zwołuje zebranie konsultacyjne.
 2. Za wszelkie informacje przekazane uczniom i rodzicom dotyczące regulaminów, przepisów szkolnych i zarządzeń odpowiadają wychowawcy klas.
 3. Bieżąca informacja wewnętrzna obejmuje:

1)      księgę zarządzeń dla nauczycieli,

2)      tablicę ogłoszeń dla nauczycieli,

3)      tablicę ogłoszeń dyrekcji dla uczniów i rodziców.

V. NAUCZYCIELE  I  PRACOWNICY  ZESPOŁU

§ 14

 1. W zespole zatrudnieni są nauczyciele punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz pracownicy administracji i obsługi.
 2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów, a w szczególności za:

1)      prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

2)      wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,

3)      pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

4)      rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

5)      bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

6)      udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów,

7)      doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

8)      wykonywanie poleceń dyrektora wynikających z odrębnych przepisów traktujących dyrektora jako kierownika zakładu a nauczyciela jako pracownika,

9)      współdziałanie z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia.

 

§ 15

 1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dyrektor w miarę możliwości zapewnia ciągłość pracy wychowawczej w klasach na poszczególnych etapach kształcenia.
 3. Dyrektor na pisemny wniosek 50 % ogółu rodziców uczniów danego oddziału, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną może dokonać zmiany nauczyciela wychowawcy opiekującego się tym oddziałem.
 4. Nauczyciele wychowawcy, w tym oddziału przedszkolnego, sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności:

 

1)      tworzą warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)      planują i prowadzą pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz są odpowiedzialni za jej jakość,

3)      inspirują i wspomagają działania zespołów uczniów,

4)      podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

5)      otaczają opieką każdego ucznia,

6)      planują i organizują z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące zespół uczniowski,

7)      ustalają treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

8)      współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z różnymi niepowodzeniami i trudnościami),

9)      utrzymują stały kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci oraz uzyskania pomocy dla działań poprzez wizyty domowe, organizację spotkań w szkole przynajmniej raz na kwartał,

10)  współpracują z pedagogami, psychologami i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb zdrowotnych, trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów organizującymi odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, występują do Rady Rodziców w sprawie stałej lub doraźnej pomocy materialnej dla uczniów pozostających w szczególnie trudnej sytuacji bytowej,

11)  zgłaszają wnioski do rady pedagogicznej w sprawie nagradzania i karania uczniów,

12)  systematycznie prowadzą dokumentację swej pracy: arkusze ocen, dzienniki, wypisywanie świadectw, itp.

13)  systematycznie prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

§ 16

 1. Dyrektor zespołu zatrudnia i ustala poziom wynagrodzenia pracowników administracyjno – obsługowych szkoły.
 2. Sekretariat zespołu obsługuje nauczycieli, uczniów i rodziców.

§ 17

 1. W sprawach spornych między uczniami i uczącymi nauczycielami poszczególnych przedmiotów mediatorem jest wychowawca klasy.
 2. W przypadku nierozstrzygniętego sporu między nauczycielami a dyrektorem rozstrzyga Kuratorium Oświaty.

 

 

VI.  UCZNIOWIE

 § 18

 1. Do szkoły uczęszczają uczniowie realizujący obowiązek szkolny tzn. w wieku od 7 do 18 lat. Na wniosek rodziców mogą uczęszczać dzieci sześcioletnie, po spełnieniu warunków  określonych w ustawie o systemie oświaty.

§ 19

 1. Uczeń ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      opieki wychowawczej i warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności,

3)      korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)      życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

5)      swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych,

6)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)      pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)      korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru,

11)  biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

12)  wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim oraz zrzeszeniu się w organizacjach działających w szkole.

 

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

1)      uczniowie gimnazjum uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego ( szczegółowe warunki realizacji projektu określa Załącznik nr 6 – Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Publicznego w Królowej Górnej),

2)      uczyć  się systematycznie, dbać o swój rozwój i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

3)      regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,

4)      każdą nieobecność usprawiedliwiać w formie pisemnej lub bezpośrednio przez rodzica, w terminie 7 dni,

5)      przestrzegać zasad kultury ( w tym języka ) i współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

6)      odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników, innych uczniów oraz ich rodziców,

7)      być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę,

8)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole ( np. zmiana obuwia )

9)      wypełniać polecenia nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkoły, przestrzegać obowiązujących przepisów i zarządzeń władz szkolnych, wypełniać je sumiennie i odpowiedzialnie,

10)  dbać o ład i porządek oraz estetykę swojej klasy,

11)  dbać o dobrą atmosferę w niej panującą,

12)  dbać o wspólnie użytkowane dobro, sprzęt, meble, urządzenia i pomoce szkolne,

13)  przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych na terenie szkoły i w jej obrębie ( Uchwała nr 5/3/2006/2007 )

14)  nosić estetyczny strój ( zakryty brzuch i dekolt)

15)  dbać o skromny, schludny wygląd (nie malować ust, powiek, brwi, paznokci, nie farbować włosów)

16)  nie nosić cennej biżuterii       

§ 20

 1. Każdy organ szkoły może nagradzać ucznia za:

1)      rzetelną naukę i pracę społeczna,

2)      wzorową postawę, wybitne osiągnięcia,

3)      dzielność i odwagę.

 

 1. Stosuje się następujące formy nagradzania:

1)      pochwała wychowawcy wobec klasy,

2)      pochwała dyrektora wobec klasy,

3)      pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły,

4)      nagroda lub list pochwalny, gratulacyjny.

 

 1. Szkoła karze ucznia za nieprzestrzeganie statutu szkoły:

1)      upomnieniem wychowawcy oddziału,

2)      upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

3)      upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów,

4)      zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

5)      przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,

6)      przeniesieniem ucznia do innej szkoły.

 

 1. Karę wymienioną w ust. 1 nakłada nauczyciel – wychowawca.
 2. Karę wymienioną w ust. 2 i 3 nakłada dyrektor szkoły.
 3. Kary wymienione w ust. 4 i 5 nakłada rada pedagogiczna zgodnie ze swoim regulaminem.
 4. Ustala się następujące przypadki w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę zobowiązującą dyrektora szkoły do skierowania wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły:

1)      opuszczenie przez ucznia w ciągu okresu nauki ponad 60% godzin bez usprawiedliwienia, mimo wielokrotnych pism kierowanych do rodziców informujących ich o absencji dziecka oraz upomnień ucznia ze strony wychowawcy klasy i dyrektora szkoły,

2)      wyjątkowo agresywne zachowanie się ucznia wobec kolegów, połączone z użyciem siły fizycznej, oraz niereagowanie przez niego na upomnienia w tej sprawie ze strony nauczycieli i dyrektora,

3)      wykazana przez ucznia nie sprowokowana agresja wobec nauczycieli,

4)      szczególnie drastyczne łamanie przez ucznia przepisów Statutu Szkoły przy równoczesnym braku skuteczności stosowanych środków wychowawczych.

 

 1. Przed podjęciem uchwał wymienionych w pkt. 7 Rada Pedagogiczna zasięga opinii samorządu uczniowskiego, może przy tym zawiesić podjęcie uchwały za poręczeniem z jego strony.

§ 21

 1. Uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania się od kary do dyrektora zespołu w terminie do trzech dni od nałożenia kary.
 2. Dyrektor powołuje komisję badającą okoliczności nałożenia kary w terminie do siedmiu dni od daty złożenia odwołania. Komisję tworzą – dyrektor zespołu, wychowawca klasy, przedstawiciel rady rodziców, przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
 3. Od decyzji komisji przysługuje rodzicom ucznia odwołanie się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zespołem.

 

VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 § 22

 Zespół oraz każda ze szkół wchodzących z skład zespołu używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Zespołu określają odrębne przepisy.

 

 

 

§ 23

 

 1. Zespół przyjmuje studentów wyższych uczelni oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu a rektorem wyższej uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli.

§ 24

 Zespół może prowadzić działalność gospodarczą w formie wynajmu sal, odpłatnego prowadzenia kursów i zajęć przygotowawczych, itp.

§ 25

 Działalność związków zawodowych na terenie Zespołu gwarantowana jest stosownie do przepisów ustawy o związkach zawodowych.

 § 26

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu mogą posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 § 27

 1. Zmiany w statucie muszą następować po każdorazowej zmianie prawa oświatowego.
 2. Zmiany w statucie Zespołu są dokonywane uchwałami Rady Zespołu.
 3. Do momentu powołania Rady Zespołu, jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.